Square Grid

Alloy 400

Slitina Alloy 400 od spoleènosti NeoNickel se používá díky své výborné kombinaci korozní odolnosti, svaøitelnost a tvárnosti.  Korozní odolnost slitiny v moøské vodì je dobrá zejména za podmínek vysoké rychlosti.

Chemistry

CSiMnSFeNiCu
Min000006328
Max0.30.520.0242.57034

 

Applications

  • Elektrárny
  • Ohøívaèe solanky
  • Prùmyslové tepelné výmìníky

Funkèní profil

Slitina Alloy 400 od spoleènosti NeoNickel nabízí vynikající korozní odolnost, zejména proti neutrálním a alkalickým solím. Je rovnìž jednou z omezeného poètu slitin, které je možné použít ve spojení s kyselinou fluorovodíkovou a fluorem.

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy 400

  • Vynikající odolnost vùèi neutrálním a alkalickým solím.
  • Lze ji použít ve spojení s fluorem, kyselinou fluorovodíkovou, fluorovodíkem a jejich deriváty.
  • Je odolná vùèi žíravým zásadám.
  • Nabízí odolnost proti koroznímu praskání.
  • Vykazuje dobré mechanické vlastnosti od teplot pod bodem mrazu až do teploty 549 °C.

Slitina Alloy 400 také dobøe funguje v moøské vodì, kde má zvýšenou odolnost proti kavitaèní korozi ve srovnání se slitinami na bázi mìdi.

Díky mimoøádnì zkušeným pracovníkùm a úsilí o dosažení dokonalosti, jehož historie sahá témìø 30 let do minulosti, se spoleènost NeoNickel stala globálním lídrem v oblasti dodávek vysoce kvalitních speciálních kovù. Staèí, když se podíváte na náš vynikající sortiment slitin kovù a pochopíte, proè tomu tak je.

Další informace o slitinì Alloy 400 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

UNS N04400, Alloy 400, Nickel Alloy 400, MONEL® 400