Square Grid

Alloy 36

Alloy 36 je slitina niklu s nízkou roztažností, která obsahuje 36 % niklu. Udržuje si témìø stálé rozmìry za širokého rozsahu teplot prostøedí a vykazuje nízkou hodnotu souèinitele roztažnosti od kryogenních teplot až po pøibližnì 260°C

Chemistry

NiFeMoCCuMnSiPSCr
MIN35,0
MAX37,0Bilance0,50,10,50,60,350,0250,0250,5

Applications

  • Nástrojové vybavení a lisovací nástroje pro formování kompozitních materiálù
  • Kryogenní souèásti
  • Souèásti laserù

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,293 lb/in3 Teplota tání: 1429.44 °C Elektrická vodivost: 69,3 Btu ? ft/ ft2 ? h ? °F

Hustota: 0,293 lb/in3 Teplota tání: 1429.22 °C Elektrická vodivost: 69,3 Btu ? ft/ ft2 ? h ? * 21.11 °C až do uvedených teplot.

Teplota, °C-200-100100150200250300350400450500
Dynamický modul pružnosti, psi x 1060,80,70,81,11,41,93,14,04,75,25,6
Dynamický modul pružnosti, psi x 1060,80,70,81,11,41,93,14,04,75,25,6

* 21.1°C (70°F)  až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Typické tahové vlastnosti

Teplota, °C20100200300400500600
Mez pevnosti v tahu, ksi71626259514230
Mez kluzu 0,2 %, ksi35261613131311
Prodloužení, %42434548535968

Funkèní profil

Slitina Alloy 36 si udržujte neuvìøitelnou pevnost a tuhost pøi kryogenních teplotách. Lze ji rovnìž tváøet za tepla a za studena. Snadno se obrábí s využitím podobných procesù, které se používají u austenitických nerezových ocelí. Slitinu Alloy 36 je možné svaøovat pomocí pøídavného materiálu CF36, který je k dispozici v podobì holého drátu pro procesy GTAW i GMAW.

Vlastnosti slitiny Alloy 36:

  • Nízká míra roztažnosti do teploty 260 °C
  • Snadná svaøitelnost

Tato slitina se používá v rùzných oborech pro široké spektrum aplikací. Mezi použití patøí kryogenní komponenty, souèásti laserù a nástrojové vybavení a lisovací nástroje pro formování kompozitních materiálù.

Další informace o slitinì Alloy 36 vám poskytneme na stranì s kontaktními informacemi zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

Nilo 36, INVAR 36, 36 INVAR

Technické zdroje