Square Grid

Alloy 230

Hledáte-li slitinu s vysokou pevností a vynikající oxidaèní odolností, je slitina Alloy 230 pro vás ta pravá. Tato slitina niklu a chromu s pøídavkem wolframu a molybdenu nabízí výbornou oxidaèní odolnost až do teploty 2 100 °F a mimoøádnou pevnost za extrémních podmínek.

Chemistry

NiCrWMoCoAlLaMnCSiPhSBTiCuFe
MIN47,0020,0013,001,000,200,0050,300,050,25
MAX65,0024,0015,003,005,000,500,0051,000,150,750,030,0150,0150,100,503,00

Applications

  • Pøenosová vedení turbínových motorù
  • Žáruvzdorné obložení turbínových motorù
  • Retorty v pecích
  • Ochrany proti plamenùm
  • Pøípravky pro vakuové tepelné úpravy

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,324 lb/inch3 Teplota tání: 2375-2500 °F

Teplota, °F7010001200140016001800
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-67,98,18,38,68,9
Tepelná vodivost Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F6,213,314,816,417,919,5
Dynamický modul pružnosti, psi x 106312625242322

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Minimální specifikované vlastnosti, tabule AMS 5878

Mez pevnosti v tahu, ksi115
Mez kluzu 0,2 %, ksi50
Prodloužení, %40
Max. tvrdost podle Brinella25

Prùmìrné tahové vlastnosti, tabule

Teplota, °F70100012001400160018002000
Mez pevnosti v tahu, ksi1221029778452513
Mez kluzu 0,2 %, ksi61444447341810
Prodloužení, %47545761755037

Typická mez pevnosti pøi teèení, tabule

Teplota, °F1200130014001500160017001800
Mez pevnosti po 10 000 hod, ksi27,018,513,28,45,63,21,1

Funkèní profil

Slitina Alloy 230 nabízí vynikající oxidaèní odolnost až do teploty 1148 °C  a výbornou pevnost pøi vysokých teplotách. Díky tomu slitina Alloy 230 vyniká svojí odolností proti teèení a únavì pøi vysokých teplotách. Alloy 230 také vykazuje vynikající odolnost proti nitridaci a nauhlièování, které jsou srovnatelné se slitinou Alloy 600. Slitina Alloy 230 se svaøuje pomocí pøídavných kovù 230-W s oznaèením ERNiCrMo-1.

Vlastnosti slitiny Alloy 230:

  • Vynikající oxidaèní odolnost až do teploty 1148 °C 
  • Výborná odolnost vùèi vysokým teplotám
  • Odolnost proti hrubnutí zrna pøi vysokých teplotách
  • Dobrá odolnost proti nitridaci a nauhlièování

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Další informace o slitinì Alloy 230 vám poskytneme zde, nebo pøípadnì vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

UNS N06230, Alloy 230, Haynes® 230

Technické zdroje