Square Grid

Alloy 22

Alloy 22 je plnì austenitická slitina niklu, chromu a wolframu s vysokou korozní odolností ve srovnání s ostatními slitinami niklu, chromu a molybdenu. Vysoký obsah chromu zajiš?uje dobrou odolnost v oxidaèních prostøedích, zatímco molybden a wolfram poskytují dobrou odolnost proti redukèním médiím. Tato slitina nabízí výjimeènou odolnost proti dùlkové a štìrbinové korozi, celkové korozi a koroznímu praskání.

Chemistry

Slitina
%
Ni
Cr
Mo
Fe
W
Co
C
Mn
Si
V
P
S
A22
Min.
bilance
20,0
12,5
2,5
Max.
22,5
14,5
6,0
3,5
0,015
0,5
0,08
0,35
0,02
0,02

Applications

  • Jednotky spalování odpadù
  • Zpracování odpadních vod
  • Systémy regulace zneèiš?ování
  • Zpracování jaderného paliva
  • Chemická výroba

Properties

Alloy 22 je slitina na bázi niklu, která typicky obsahuje 22 % chromu, 14 % molybdenu a 3 % wolframu. Obsah železa je obvykle menší než 3 %.

Corrosion Resistance

Slitina 22 vykazuje výjimeènou odolnost vùèi širokému spektru korozních prostøedí. Nabízí vynikající odolnost vùèi vlhkému chloru a smìsím obsahujícím kyselinu dusiènou nebo oxidující kyseliny s ionty chloru. Rovnìž je možné oèekávat odolnost vùèi redukujícím kyselinám, jako je kyselina sírová nebo chlorovodíková. Další korozivní chemikálie, vùèi kterým je slitina odolná, jsou oxidující chloridy kyselin, vlhký chlor, kyselina mravenèí a octová, chloridy železa a mìdi, moøská voda, slaná voda a øada smìsných nebo kontaminovaných chemických roztokù, a? už organických èi anorganických.

Funkèní profil

Bylo zjištìno, že slitina Alloy 22 je úèinná zejména pro ochranu kotlových trubek, vodních stìn a dalších souèástí kotlù na výrobu elektrické energie, kde se jako palivo používá uhlí. Slitina dosahuje vynikajícího výkonu také u kotlù s nízkými emisemi oxidù dusíku. Slitina Alloy 22 je odolná proti napadení halogenidy (zejména chloridy) a sírou, které se èasto vyskytují v uhlí používaném k výrobì elektrické energie, za zvýšených teplot.

Slitina Alloy 22 nabízí výjimeènou odolnost vùèi širokému spektru prostøedí chemických procesù, vèetnì chloridù železa, chloru, horkých zneèištìných roztokù, kyseliny octové, moøské vody a solanky. Slitina Alloy C22 je ideální volbou pøi výbìru slitin k použití v prostøedích, kde se požaduje odolnost vùèi korozi.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Podrobnìjší informace o slitinì Alloy 22 získáte zde!

 Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy 22

UNS N06022, Nickel Alloy 22, Alloy 22, C22