Square Grid

Alloy 200/201

Slitiny Alloy 200 a Alloy 201 jsou zesílené materiály k tváøení. Se slitinou Alloy 200/201 jsou omezení obou slitin zkombinovány do jediného materiálu s duálním složením a výsledkem je slitina, která si z každého pùvodního materiálu bere to nejlepší.

Chemistry

NiMnCuSiCFeS
MIN99,0
MAX0.350.250.350.150.400.01

Applications

  • Zpracování a skladování chemických látek
  • Výroba syntetických vláken
  • Procesy využívající hydroxid sodný
  • Potravináøství

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota pøi pokojové teplotì. 0,321 lb/in.3
Youngùv modul pøi 78 °F 29,7 x 106 psi
Teplota tání 1435-1446°C (2615-2635°F)
Mìrné teplo pøi 70 °F 0,109 Btu/lb?°F
Tepelná vodivost pøi 70 °F 487 Btu?in/ft2?h?°F
Elektrický odpor pøi 70 °F 58 ohm?circ mil/ft

Corrosion Resistance

Slitiny 200 a 201 nabízejí korozní odolnost v redukèních a neutrálních médiích, stejnì jako oxidaèních atmosférách za pøedpokladu, že oxidaèní médium umožòuje vytvoøení pasivní oxidové vrstvy. Tato oxidová vrstva je odpovìdná za vynikající odolnost materiálù v žíravých prostøedích.

Funkèní profil

Slitina Alloy 200/201 je neobyèejnì odolná vùèi žíravým zásadám až do podoby taveniny vèetnì. Velmi nízký obsah uhlíku ve slitinì Alloy 201 zaruèuje faktickou odolnost vùèi intergranulárnímu napadení pøi teplotách vyšších než 315 °C (600 °F). Pøítomnost chloreènanù je nutné udržovat na minimu, protože tyto látky zvyšují rychlost napadení.

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy 200/201

? Vynikající korozní odolnost v øadì zásaditých médií
? Dobré mechanické vlastnosti v širokém rozmezí teplot
? Trvalé snižování magnetizace v rozmezí -273 až 360 °C
(-458 až 680 °F) a paramagnetický stav nad Curieovou teplotou

NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce kvalitních slitin kovù pro širokou paletu oborù. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì Alloy 200/201, kontaktujte nás zde, nebo vyplòte poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat.

Bìžné obchodní názvy

UNS N02200, UNS N02201, Nickel Alloy 200/201