Square Grid

Alloy 20

Slitina Alloy 20 je speciálnì navržena tak, aby odolávala kyselinì sírové, a navíc nabízí vynikající korozní odolnost. Díky obsahu niklu, chromu, molybdenu a mìdi je slitina Alloy 20 ideálním materiálem pro použití v korozních prostøedích.  Slitina Alloy 20 obsahuje 33 % niklu a nabízí tak praktickou odolnost vùèi koroznímu praskání vyvolanému chloridy. Tato slitina je èasto volena k øešení problémù spojených s korozním praskáním, ke kterým mùže docházet pøi použití nerezové oceli 316L.

Chemistry

NiCrMoMnCuSiCSPNb+TaFe
MIN32,519,02,03,08,0 x C 1,0
MAX35,021,03,02,04,01,00,060,0350,035Bilance

Applications

  • Moøicí nádoby s kyselinou sírovou, police a topné spirály
  • Bubny a police pro fosfátování
  • Tepelné výmìníky
  • Klobouèky
  • Procesní potrubí
  • Smìšovací nádrže
  • Procesní zaøízení pro chemický a ropný prùmysl

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,278 lb/in3, žíhaný stav
Teplota tání: 1385-1443°C (2525-2630°F)
Elektrický odpor: 651 Ohm-circ mil/ft

Teplota, °F70212392572752842932
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-68,168,378,628,628,848,91
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
6,77,578,569,5310,5
Dynamický modul pružnosti, psi x 10628

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Minimální specifikované vlastnosti, ASME SB-688, plech

Mez pevnosti v tahu, ksi80
Mez kluzu 0,2 %, ksi35
Prodloužení, %30
Max. tvrdost podle Brinella217

Typické tahové vlastnosti, tyè

Teplota, °F70
Mez pevnosti v tahu, ksi91
Mez kluzu 0,2 %, ksi48
Prodloužení, %45
Rázová zkouška metodou Charpy, ft-lbs200

Corrosion Resistance

Slitina nabízí výjimeènou odolnost vùèi kyselinì sítové. Navíc vykazuje užiteènou odolnost v prostøedí s kyselinou fosforeènou, kyselina dusiènou a chloridy. Slitina Alloy 20 je vynikající volbou v pøípadì problémù s korozním praskáním vyvolaným chloridy. Navíc odolává dùlkové a štìrbinové korozi.

Funkèní profil

Alloy 20 je austenitická slitina na bázi železa s vynikající korozní odolností vùèi øadì rùzných médií. Její užiteènost byla ovìøena v množství aplikací, z nichž je možné jmenovat napøíklad odsiøování spalin, chemické zpracovávání, zpracování a skladování potravin a rovnìž farmaceutický prùmysl. Použití slitiny mùže pøinést reálné úspory nákladù za podmínky peèlivého srovnání s dražšími slitinami za úèelem ovìøení, zda je ve vybraném médiu dosaženo potøebné odolnosti. Aplikace jsou omezeny maximální teplotou 1 000 °F dle ASME.

Vlastnosti slitiny Alloy 20

  • Vynikající odolnost vùèi horké kyselinì sírové
  • Odolnost proti mezikrystalové korozi ve stavu po svaøení
  • Odolnost proti koroznímu praskání vyvolanému chloridy

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Úplný seznam materiálu skladem si mùžete vyžádat zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø.

Bìžné obchodní názvy

UNS N08020/ W.Nr. 2.4660, Nickel Alloy 20

Technické zdroje