Square Grid

Alloy 105

Slitina Alloy 105 spoleènosti NeoNickel dosahuje vynikající pevnosti a žáruvzdornosti. Díky tomu je ideálním materiálem pro vysokoteplotní aplikace. Je zpevnìna pøídavkem kobaltu, molybdenu a hliníku.

Chemistry

NiCrMoMnCuSiCSP
MIN14,04,50
MAXBilance15,75,501,00,200,10,170,01

Applications

  • Lopatky turbín
  • Kotouèe
  • Výkovky
  • Segmenty prstencù
  • Šrouby
  • Spojovací prostøedky

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota 8,01 g/cm3
0,289 lb/in3

Pøesná hustota závisí na zmìnách složení
v rámci specifikace konkrétního materiálu.

Rozsah teplot tání Teplota likvidu 1 345 °C
Teplota solidu 1 290 °C

Funkèní profil

Jsme si vìdomi skuteènosti, že naši zákazníci èasto podnikají v odvìtvích závisejících na vysoce trvanlivých materiálech, které neslábnou ani neselhávají.  Èas jsou peníze a urèitì nebudete chtít spotøebovat pøíliš z obojího pøi hledání náhradních dílù za ty, které nebyly schopny dostateènì dobøe provádìt svoji práci.  Spoleènost NeoNickel se zamìøuje na dodávky slitin niklu nejvyšší kvality, které vás tìchto starostí zbaví.

Jednou z takových slitin je Alloy 105, která vás díky své výborné žáruvzdornosti a dobré svaøitelnosti nikdy nenechá na holièkách.

NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce kvalitních slitin kovù pro širokou paletu oborù. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Budete-li potøebovat podobnìjší informace o slitinì Alloy 105, kontaktujte nás zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø.

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy 105

Alloy 105, Nickel Alloy 105, NIMONIC alloy 105, Werkstoff Nr: 2.4634

Technické zdroje