Square Grid

800H/HT®

Alloy 800H/HT® je austenitická slitina odolná vùèi vysokým teplotám, která je urèena pro vysokoteplotní strukturální aplikace. Pevnosti slitiny 800H/HT® se dosahuje regulací obsahu uhlíku, hliníku a titanu spolu s žíháním pøi minimální teplotì 1 148 °C k zajištìní velikosti zrna podle ASTM 5 nebo hrubìjšího.

Chemistry

CrNiSiCMnPSCuFeAlAl+Ti
MIN19,0030,000,060,150,85
MAX23,0035,001,00,11,50,0450,0150,7539,50,61,2

Applications

  • Nosièe katalyzátoru kyseliny dusièné
  • Výstupní pigtaily a rozdìlovací kusy reformingových jednotek
  • Tepelné výmìníky
  • Tlakové nádoby
  • Praèky plynù

Properties

  • Vysoká konstrukèní napìtí pro aplikace podle ASME èást VIII do teploty 898.88 °C
  • Efektivní oxidaèní odolnost do teploty 1010 °C
  • Odolnost proti koroznímu praskání vyvolanému chloridovými ionty

Hustota: 7,94 g/cm3
Rozsah teplot tání: 1357 – 1385 °C
Mìrné teplo: 460 J/kg°C (0-100 °C)
Curieova teplota: -115 °C

*INCONEL® a INCOLOY® jsou registrované ochranné známky spoleènosti Special Metals (PCC)

 

Funkèní profil

Slitina 800H/HT® se bìžnì svaøuje pomocí holého drátu RA82 (ERNiCr-3) u aplikací s teplotou nižší než 787.77 °C. Holý drát RA330-04 (N08334) nabízí tìsnìjší shodu se souèinitelem tepelné roztažnosti a o nìco vyšší pevnost. K dosažení maximální pevnosti se doporuèuje použít holý drát ze slitiny Alloy 617 (ERNiCrCoMo-1) nebo potahované elektrody 117 (ENiCrCoMo-1). Za úèelem prevence praskání na hranici zrn pøi uvolòování napìtí u slitiny N08811 v aplikacích s teplotami nad 537.77 C lze svaøovaný díl zahøívat na teplotu 898.88 °C po dobu jedné hodiny na jeden palec tlouš?ky nebo nejménì po dobu 30 minut, a poté nechat zchladnout na vzduchu.

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Díky provozùm rozmístìných po Evropì jsme schopni poskytovat slitiny nejvyšší kvality v pøesných rozmìrech spoleènostem podnikajícím v oblasti tepelného/chemického zpracování, energetiky, v ropném a plynárenském prùmyslu, ve výrobì papíru a celulózy a v oboru odsolování.

Specifikace slitiny 800H/HT®

ASME SB 407 kódový název 1325, ASME SB 408, ASME SB 409
ASTM B 407, ASTM B 408, ASTM B 409
UNS N08810, UNS N08811
W. Nr./EN 1.4958, W. Nr./EN 1.4959

Bìžné obchodní názvy

800H, Incoloy® 800, Alloy 800

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì 800H/HT® vèetnì podrobností ohlednì našich skladových zásob, kontaktujte nás zde, nebo vyplòte poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Technické zdroje