Square Grid

ZERON® 100

ZERON® 100 je základovì nejefektivnìjší superduplexní slitina, která je navržena tak, aby se vypoøádala i s tìmi nejagresivnìjšími a nejdrsnìjšími prostøedími. Díky své úèinné odolnosti vùèi koroznímu praskání a korozní odolnosti v prostøedí teplé moøské vody spolu s vynikající odolnosti vùèi dùlkové korozi dosahuje vynikajícího výkonu v øadì rùzných aplikací. Vzhledem k tìmto vlastnostem se slitina ZERON® 100 stává oblíbenou volbou, která je široce využívána v rùzných prùmyslových odvìtvích.

Chemistry

CrNiMoCuWCNMnSiPSFe
MIN24,06,03,00,50,50,2
MAX26,08,04,01,01,00,030,31,01,00,0300,010Bilance

PREN = %Cr + 3,3x%Mo + 16x%N    ZERON 100 PREN > 40

Applications

 • Podmoøské potrubí systémy
 • Tepelné výmìníky
 • Tlakové nádoby
 • Zaøízení na odsiøování spalin
 • Výroba papíru a celulózy
 • Energetika

Properties

Mechanické vlastnosti

Teplota, °F68212302392482
Mez pevnosti v tahu, ksi109102999794
Mez stlaèitelnosti 0,2 %, ksi8068656258

Konstrukèní napìtí ? Tlakové nádoby (ASME)

Slitina ZERON 100 (UNS S32760) je uvedena v normì ASME èásti VIII, oddíl 1 pod kódovým jménem 2245 a v èásti III, oddíl 1 pod kódovým jménem N-564-2. Je rovnìž zahrnuta v B16.5 (potrubní pøíruby a pøírubové spojky), B16.34 (ventily – pøírubové, závitové a s koncem pro pøivaøení), 16.47 (ocelové spojky s velkým prùmìrem: NPS 26 až NPS 60), B31.3 (procesní potrubí).

Teplota, °F100200300400500600
ZERON® 100131,1 ksi31,0 ksi29,4 ksi29,0 ksi29,0 ksi29,0 ksi
2205125,7 ksi25,7 ksi24,8 ksi23,9 ksi23,3 ksi23,1 ksi
AL-6XN®127,1 ksi27,1 ksi25,7 ksi24,6 ksi23,8 ksi23,3 ksi
ZERON® 100236,3 ksi35,9 ksi34,4 ksi34,0 ksi34,0 ksi34,0 ksi

 

1 ASME èást VIII, oddíl 1; 2ASME B31.3

Rázová houževnatost

ZERON 100 má dobrou rázovou houževnatost. Nedochází k ryzímu tvárnì køehkému pøechodu, pouze k postupnému snižování nárazové energie s klesající teplotou. Nárazová energie se mìní podle typu výrobku a výrobního postupu.  Rázová houževnatost svaøené slitiny ZERON 100 je mírnì menší než rázová houževnatost základního materiálu.

Aktuální údaje ukazují, že hodnota 40 J (30 ft.lbf) je vhodným schvalovacím kritériem pro duplexní nerezové oceli. Obrázek 1 znázoròuje, že 40 J lze dosáhnout u všech produktových forem slitiny ZERON 100 (UNS S32760) až do velmi nízkých teplot.  K dosažení velmi dobré rázové pevnosti po svaøování se požaduje vyšší úroveò rázové pevnosti základního materiálu.  Základní kov superduplexní nerezové oceli ZERON 100 má obvykle houževnatost stanovenou metodou Charpy > 70 J pøi -50 °C.

Corrosion Resistance

Srovnání odolnosti slitiny ZERON 100 vùèi dùlkové korozi vyvolané chloridy vyznívá pøíznivì oproti dražším slitinám s 6% obsahem molybdenu a je lepší než u slitin 2205 nebo 316L.

Slitina% MoCCCT, °FCPT, °FPREN
316L2,1< 286824
22053,16812035
904L4,47513036
ZERON® 1003,510818041
AL-6XN6,211017244
6259,011351
C221364
C-27615,5130> 21767

Available Product Forms

Funkèní profil

Jednou z nejpozoruhodnìjších vlastností slitiny ZERON® 100 je její rázová houževnatost bez jakéhokoli ryzího tvárnì køehkého pøechodu; slitina pouze vykazuje postupné snižování nárazové energie s klesající teplotou, èímž se odlišuje od ostatních slitin. Nárazová energie se mìní v závislosti na výrobku a výrobním postupu. Žárová houževnatost svaøené slitiny ZERON® 100 je pouze mírnì nižší než u základního kovu.

Historie slitiny ZERON® 100

Slitina ZERON® 100 byla na poèátku vyvíjena jako materiál odolný vùèi korozi k použití v olejových èerpadlech provozovaných v Severním moøi. Jednalo se o obtížný úkol a vzhledem k tomu, že v daném prostøedí ostatní slitiny snadno korodovaly, pøedstavená slitina ZERON® 100 se rychle stala hybnou silou v odvìtví. Díky svému vynikajícímu výkonu, kterým si získala velkou pozornost, se nyní používá v øadì rùzných prùmyslových odvìtví s širokým výbìrem rùzných produktových forem. Mezi bìžné názvy slitiny ZERON® 100 patøí Super Duplex, 25Cr Duplex, Super Duplex Stainless, F55 Duplex, UNS S32760 a EN 1.4501.

Vlastnosti slitiny ZERON 100

Impozantní vlastnosti slitiny ZERON® 100 z ní èiní vysoce funkèní materiál. Mezi tyto vlastnosti patøí:

 • GARANTOVANÁ vynikající korozní odolnost s výbornou odolností proti štìrbinové korozi vyvolané moøskou vodou
 • Nákladová efektivita a spolehlivost
 • Výborná odolnost proti koroznímu praskání za vìtšiny podmínek vèetnì kyselého a chloridového prostøedí
 • Vysoká odolnost proti kyselinì sírové ve vìtšinì koncentrací díky pøídavku mìdi
 • Lepší odolnost vùèi korozní únavì a erozní korozi ve srovnání s ostatními nerezovými ocelemi

Vlastnosti slitiny ZERON® 100

Slitina ZERON® 100 obvykle obsahuje 25 % chromu, 7 % niklu a 3,6 % molybdenu a navíc pøídavek mìdi a wolframu, ale pro rùzné aplikace mùže být její složení upraveno.

Chcete-li zakoupit slitinu ZERON® 100, nebo budete potøebovat podrobnìjší informace, kontaktujte nás, pøípadnì vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!