Square Grid

UNS S32205

Nerezová ocel 2205 Duplex je jednou z bìžnìjších nerezových ocelí, které jsou k dispozici. Tato konkrétní slouèenina je tak oblíbená vzhledem k tomu, že mimoøádnì dobøe funguje za širokého spektra podmínek.

Chemistry

NiCrMoMnSiCNSPFe
MIN4,522,03,00,14
MAX6,523,03,52,01,00,030,20,020,03Bilance

Applications

 • Chemické procesní nádoby, potrubí a tepelné výmìníky
 • Odsiøovací systémy FGD
 • Vyhnívací nádrže v celulózkách, praèky pro bìlení, nádoby k pøedbìžnému napaøování štìpkù
 • Zaøízení pro zpracování potravin
 • Potrubní systémy ropných polí, tepelné výmìníky

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,278 lb/inch3
Teplota tání: 1385-1443°C (2525- 2630°F)
Poissonùv pomìr: 0,3
Elektrický odpor: 481 Ohm-circ mil/ft

Teplota, °F70212392572
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-6888
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
891011
Dynamický modul pružnosti, psi x 10628262524

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Minimální specifikované vlastnosti, ASTM A 240

Mez pevnosti v tahu, ksi95
Mez kluzu 0,2 %, ksi65
Prodloužení, %25
Max. tvrdost podle Brinella290

Minimální tahové vlastnosti pøi zvýšené teplotì, desky

Teplota, °F212302392482
Mez pevnosti v tahu, ksi86838078
Mez kluzu 0,2 %, ksi52494644

Corrosion Resistance

PREnKritická teplota bodové koroze, CPT
220534130 °F
316L2462 °F

Funkèní profil

Slitina 2205 Duplex obsahuje v žíhaném stavu 40–50 % feritu. Není neobvyklé, když se s tímto kovem setkáte jako s praktickým øešením problémù s korozním praskáním vyvolaným chloridy, které se èasto vyskytují u ostatních nerezových ocelí. Vysoká kvalita, a proto i výkon, slitiny 2205 Duplex se ve velké míøe pøisuzují vysokým úrovním chromu stejnì jako dusíku a molybdenu.

Slitina Duplex 2205 je nejpoužívanìjším typem feritické nebo austenitické nerezové oceli. Díky svým výše uvedeným vlastnostem je volbou pro øadu rùzných odvìtví. Vynikající pevnost a bezkonkurenèní korozní odolnost pøedstavují výhody, které má oproti jiným kovùm.

Bìhem nìkolika posledních desetiletí byl standardní materiál S31803 ponìkud vylepšen. V této souvislosti bylo výsledné složení potvrzeno a nakonec v roce 1996 schváleno jako UNS S32205. Slitina Duplex 2205 tak získala lepší odolnost proti korozi, aèkoli vìtší èást materiálu S31803 rovnìž splòuje požadavky typu S32205.

Optimální použití slitiny Duplex 2205 je pøi teplotì okolo 149°C nebo níže, ale jak bylo zmínìno, slitinu lze za mimoøádných okolností používat pøi teplotì pøibližnì až 315.55°C. Pokud tuto teplotu pøekroèí, mohla by slitina trpìt precipitací mikrosložek.

Všechny vlastnosti diskutované u slitiny Duplex 2205 jsou pøedepsány pro ploché válcované výrobky dle normy ASTM A240/A240M. Podobné, ale nikoli totožné, vlastnosti lze stanovit pro alternativní produkty, trubky a tyèe, napøíklad v rámci jejich vlastních specifikací.

Vlastnosti

 • Mimoøádná pevnost
 • Celkovì velmi dobrá korozní odolnost
 • Lze používat až do teploty 315.55°C
 • Vysoká odolnost vùèi koroznímu praskání vyvolanému chloridy
 • Odolnost proti dùlkové korozi vyvolané chloridy a štìrbinové korozi (lepší než u nerezové oceli 317L)
 • Rovnìž je odolná vùèi korozi za napìtí vyvolané sulfidy

Další informace o slitinì 2205 Duplex vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

Kovy a slouèeniny jsou èasto známky pod jinými obchodními názvy. Slitina 2205 Duplex mùže být nìkdy oznaèována jako 2205 Stainless nebo Duplex 2205.

Technické zdroje