Square Grid

Alloy L605/25

Slitina Alloy L605 (obvykle se oznaèuje názvem HAYNES® 25) je nejsilnìjší z vyrobitelných slitin kobaltu, která se intenzivnì využívá k nepøetržitému nasazení pøi teplotách až 982°C (1800°F). Slitina Alloy L605 byla podrobena množství zkoumání za úèelem stanovení jejích vlastností a jako taková je jednou z nejvíce charakterizovaných slitin. L605 je v dispozici v podobì svitkù, tabulí a produktù pro svaøování.

Chemistry

CrNiCoWCFeMnSiPS
MIN19,09,014,00,051,0
MAX21,011,0Bilance16,00,153,02,00,40,040,03

Applications

  • Souèásti plynových turbín, napøíklad spalovací komory a systémy pøídavného spalování
  • Vysokoteplotní kulièková ložiska a ložiskové kroužky
  • Pružiny
  • Srdeèní chlopnì

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,330 lb/in3
Rozsah teplot tání: 1329-1410°C (2425-2570°F)

Teplota, °F7080010001200140016001800
Souèinitel* tepelné roztažnosti,
in/in°F x 10-6
7,88,08,28,69,19,4
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
10,011,212,513,715,216,7
Dynamický modul pružnosti, psi x 10633282726242321

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti, tabule

Teplota, °F701200140016001800
Mez pevnosti v tahu, ksi146108936034
Mez kluzu 0,2 %, ksi6948413618
Prodloužení, %5160424532

Typická mez pevnosti pøi teèení

Teplota, °F120014001500160017001800
100 hodin, ksi69362518127
1 000 hodin, ksi5726181274

Corrosion Resistance

Odolnost vùèi vysokoteplotní oxidaci a nauhlièování je dobrá. Aèkoli slitina není v první øadì navržena tak, aby byla odolná vùèi korozi zpùsobené vlhkostí, je odolná proti korozi vyvolané kyselinami, napøíklad kyselinou chlorovodíkovou a dusiènou, a proti roztokùm chloru.

Hustota: 0,330 lb/krychlový palec

Funkèní profil

Slitina Alloy L605/25 se nejbìžnìji používá v leteckém a kosmickém prùmyslu díky své pevnosti a trvanlivosti v prostøedích s vysokými teplotami. Tato slitina je také vysoce odolná vùèi tvorbì okují a oxidaci pøi vyšších teplotách a vykazuje vynikající vlastnosti za silnì oxidaèních podmínek.

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy L605/25

  • Výborná odolnost vùèi vysokým teplotám
  • Odolnost proti oxidaci do teploty 982 °C
  • Odolnost vùèi otìru
  • Odolnost vùèi moøskému prostøedí, kyselinám a tìlesným tekutinám

Slitina Alloy L605 umožòuje obloukové svaøování netavící se wolframovou elektrodou, obloukové svaøování tavící se elektrodou v ochranné atmosféøe, ruèní obloukové svaøování, svaøování svazkem elektronù a odporové svaøování. Je dùležité zajistit dobrou pøípravu spoje, minimální omezení, nízkou teplotu interpass a pøi svaøování umožnit rychlé ochlazování. K dosažení maximální tvárnosti by mìly být vyrobené souèásti vyžíhány pøi teplotì 1176-1232°C (2150-2250°F)  a rychle ochlazeny.

Spoleènost NeoNickel má k dispozici sortiment slitin niklu plnì prokazujících úžasnou paletu schopností, které má nikl. Tyto slitiny odebírají firmy všech velikostí z øady odvìtví. Jako jeden z nejdùvìryhodnìjších dodavatelù speciálních kovù do zemí po celém svìtì musí naše spoleènost dbát, aby všechny naše slitiny niklu vykazovaly nejvyšší pevnost, trvanlivost a spolehlivost v tìch nejnároènìjších prostøedích.

Další informace o slitinì Alloy L605 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

UNS R30605, Nickel Alloy L605/25