Square Grid

Alloy 188

Slitina Alloy 188 od spoleènosti NeoNickel pøedstavuje kombinaci vynikající pevnosti pøi vysokých teplotách, výborné odolnosti vùèi oxidaèním prostøedím a dobré odolnosti proti horké korozi pod síranovými úsadami, snadné svaøitelnosti a dobrých charakteristik tváøení za tepla a za studena.

Chemistry

CrNiCoWLaBCFeMnSiPS
MIN20,020,013,00,020,050,2
MAX24,024,0Bilance16,00,120,0150,0153,01,250,50,020,015

Applications

  • Oddíly spalovacích komor plynových turbín
  • Postøikovací tyèe
  • Stabilizátory plamene
  • Obložení systémù pøídavného spalování

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,324 lb/in3
Rozsah teplot tání: 2 375 – 2 570 °F

Teplota, °F7080010001200140016001800
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-67,88,28,69,09,49,9
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
10,411,512,713,914,515,8
Dynamický modul pružnosti, psi x 10634292826252422

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti, tabule

Teplota, °F7012001400160018002000
Mez pevnosti v tahu, ksi13710390603519
Mez kluzu 0,2 %, ksi67403936199
Prodloužení, %535963645932

Typická mez pevnosti pøi teèení

Teplota, °F14001500160017001800
100 hodin, ksi32221495
1 000 hodin, ksi2315962

Funkèní profil

Slitina Alloy 188 je superslitina na bázi kobaltu, která pøedstavuje jedineènou kombinaci pevnosti pøi vysokých teplotách a oxidaèní odolnosti spolu s odpovídající tvárností po delší expozici teplotám v rozmezí 1 400–1 600 °F.

Vlastnosti

  • Pevnost a oxidaèní odolnost do teploty 2 000 °F
  • Dobrá tvárnost po tepelném zpracování stárnutím
  • Odolnost proti horké korozi pod síranovými úsadami

Slitina Alloy 188 se snadno zpracovává. Její svaøování se provádí ruèními i automatickými postupy vèetnì svaøování svazkem elektronù, obloukového svaøování netavící se wolframovou elektrodou a odporového svaøování.

Funkèní profil

Slitina Alloy 188 je superslitina na bázi kobaltu, která pøedstavuje jedineènou kombinaci pevnosti pøi vysokých teplotách a oxidaèní odolnosti spolu s odpovídající tvárností po delší expozici teplotám v rozmezí 1 400–1 600 °F.

Vlastnosti

  • Pevnost a oxidaèní odolnost do teploty 2 000 °F
  • Dobrá tvárnost po tepelném zpracování stárnutím
  • Odolnost proti horké korozi pod síranovými úsadami

Slitina Alloy 188 se snadno zpracovává. Její svaøování se provádí ruèními i automatickými postupy vèetnì svaøování svazkem elektronù, obloukového svaøování netavící se wolframovou elektrodou a odporového svaøování.

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Bìžné obchodní názvy

Alloy 188, 188, Cobalt 188

Technické zdroje