Square Grid

4340 Alloy Steel

Legovaná ocel 4340 od spoleènosti NeoNickel je zušlechtitelná nízkolegovaná ocel obsahující chrom, nikl a molybden. Ve zušlechtìném stavu vykazuje vysokou tuhost a pevnost.

Chemistry

PrvekObsah (%)
Železo, Fe95,195 – 96,33
Nikl, Ni1,65 – 2,00
Chrom, Cr0,700 – 0,900
Mangan, Mn0,600 – 0,800
Uhlík, C0,370 – 0,430
Molybden, Mo0,200 – 0,300
Køemík, Si0,150 – 0,300
Síra, S 0,0400
Fosfor, P 0,0350

Applications

  • Klikové høídele pro automobilový prùmysl a námoøní aplikace
  • Pístnice
  • Poloosy
  • Díly letadel
  • Pøevodovky
  • Díly pro vrtání

Properties

Fyzikální vlastnosti

VlastnostiMetrické hodnotyImperiální hodnoty
Hustota7,85 g/cm30,284 lb/in3
Teplota tání1 427 °C2 600 °F

Mechanické vlastnosti

VlastnostiMetrické hodnotyImperiální hodnoty
Pevnost v tahu745 MPa108 000 psi
Mez kluzu470 MPa68 200 psi
Modul objemové pružnosti (typický pro ocel)140 GPa20 300 ksi
Modul pružnosti ve smyku (typický pro ocel)80 GPa11 600 ksi
Modul pružnosti190-210 GPa27 557-30 458 ksi
Poissonùv pomìr0,27-0,300,27-0,30
Prodloužení pøi pøetržení22 %22 %
Zmenšení plochy50 %50 %
Tvrdost podle Brinella217217
Tvrdost dle Knoopa (stanoveno pøevodem z tvrdosti dle Brinella)240240
Tvrdost dle Rockwella B (stanoveno pøevodem z tvrdosti dle Brinella)9595
Tvrdost dle Rockwella C (stanoveno pøevodem z tvrdosti dle Brinella. Hodnota pod normálním rozmezím HRC, pouze pro úèely srovnání)1717
Tvrdost dle Vickerse (stanoveno pøevodem z tvrdosti dle Brinella)228228
Obrobitelnost (žíháno a taženo za studena. Na základì 100 obrobitelnosti pro ocel AISI 1212.)5050

Tepelné vlastnosti

VlastnostiMetrické hodnotyImperiální hodnoty
Souèinitel tepelné roztažnosti (20 °C/68 °F, vzorek kalený v oleji, popouštìní pøi 600 °C (1 110 °F)12,3 µm/m°C6,83 µin/in°F
Tepelná vodivost (typická ocel)44,5 W/mK309 BTU in/h.ft2.°F

Funkèní profil

4340 Alloy Steel je ocel nízkolegovaná niklem, chromem a molybdenem, která umožòuje tepelné zpracování. Vysoký obsah niklu v legované oceli 4340 propùjèuje tomuto materiálu vynikající pevnost v aplikacích, kde se vyskytují velmi obtížné provozní podmínky.

Vlastnosti legované oceli 4340 Alloy Steel

  • Vysoká pevnost
  • Vynikající tuhost
  • Dobrá tvárnost
  • Odolnost vùèi køehnutí

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Další informace o legované oceli 4340 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

4340, Alloy 4340, Alloy Steel 4340