Square Grid

300M/S155

Potøebujete-li materiál s výbornou pevností, dobrou odolností proti únavì a vynikajícími pøíènými vlastnostmi, díky vysoce výkonné legované oceli 300M/S155 od spoleènosti NeoNickel již nemusíte hledat dále.

Chemistry

NiCrMoCuCoCMnSiSFeTiAlZrB
MIN37174.75000.03000BAL2.20.70.020
MAX4517.53.80.520.080.20.50.015BAL2.510.050.0001
NiCrMoCuCoCMnSiPSTiAl
MIN1804.6011.5000001.30.05
MAX190.55.20.512.50.030.10.10.010.011.60.15
NiCrMoCMnSiPSFe
MIN3.51.60.40.390.61.500BAL
MAX4.520.60.440.91.80.0150.01BAL

Applications

  • Komponenty podvozkù
  • Pøevodovky
  • Høídele

Properties

Typické mechanické vlastnosti

JakostStavPevnost v tahu (N/mm2)Mez kluzu (N/mm2)Prodloužení (%)Tvrdost (HB)Smìrodatný prùøez
S155Normalizovaná a mìkèená302
S155Kalená a popouštìná1900-210015508534-6013″
S155Kalená a popouštìná1900-210015505
(Pøíèná zkouška)
534-6013″

Funkèní profil

300M/S155 je vysoce výkonná, vakuovì tavená legovaná ocel, která je dodávána v normalizovaném a popouštìném/mìkèeném stavu umožòujícím finální tepelnou úpravu. Nabízí kombinaci mimoøádnì vysoké pevnosti, dobré únavové odolnosti a vynikajících pøíèných vlastnosti, a jako taková nachází øadu použití v leteckém prùmyslu, napøíklad v souèástech podvozkù, pøevodovkách a høídelích.

Vlastnosti oceli 300M/S155

  • Dobrá únavová odolnost
  • Vynikající pøíèné vlastnosti
  • Vysoká pevnost

Legované oceli jsou libovolné typy oceli, do kterých byl pøidán jeden nebo nìkolik prvkù za úèelem dosažení požadované charakteristiky nebo fyzikální vlastnosti, napø. žáruvzdornosti, korozní odolnosti atd. Mezi bìžné prvky pøidávané do ocelí patøí molybden, mangan, nikl, køemík, bor, chrom a vanad.

Spoleènost NeoNickel je pøedním evropským dodavatelem vysoce výkonných speciálních slitin pro rùzná prùmyslová odvìtví.

Výbìr správné slitiny pøedstavuje mnohem více, než pouhý výbìr podle pøehledu vlastností. Potøebujete dodavatele slitin, který chápe jedineèné potøeby a výzvy vašeho konkrétního odvìtví.

Naše spoleènost se specializuje na dodávky øešení pro zákazníky z rùzných odvìtví, mezi které patøí letectví a kosmonautika, energetika, chemické zpracování, tepelné zpracování, ropný prùmysl a plynárenství a motorsport. Náš tým odborníkù vám pomùže nalézt tu pravou slitinu, která vyhoví vašim požadavkùm.

Další informace o legované oceli vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

300M/S155, S155, 300M, legovaná ocel 300M/S155

Technické zdroje