Slitiny pro ropný průmysl a plynárenství

Slitiny pro ropný prùmysl a plynárenství

Slitiny pro ropný prùmysl a plynárenství se používají pøi výrobì vysoce odolných souèástí strojù urèených k dobývání a pøepravì ropy a zemního plynu. Vzhledem k choulostivé povaze a vysoké hodnotì tìchto zdrojù musí být zaøízení používaná k jejich získávání velmi dobøe zkonstruovaná, musí splòovat specifický soubor požadavkù a musí být schopna odolávat obtížným podmínkám prostøedí.

Naše spoleènost již více než 30 let nabízí slitiny nejvyšší kvality pro ropný prùmysl a plynárenství. S provozy rozmístìnými v Evropì a dodávkami do celého svìta jsme získali povìst dodavatele vysoce kvalitních a spolehlivých slitin pro øadu dùležitých prùmyslových odvìtví.

Nabízíme široký sortiment speciálních slitin, mimo jiné slitin niklu, slitin kobaltu, slitin titanu a slitin nerezové oceli. Spoleènost NeoNickel nejen prodává slitiny, ale rovnìž se úèastní procesù plánování a výroby a nabízí podporu od rýsovacího prkna až po realizaci koncového zaøízení. Spolupracujeme s nejvìtšími spoleènostmi v oboru a urèujeme standard kvality a poskytovaných služeb. Èerpáme z odborných znalostí pouze tìch nejlepších inženýrù, které je obor schopen nabídnout. Tyto znalosti pøímo využíváme k návrhu nejlepších možných øešení pro své zákazníky.

Výroba kvalitních slitin pro ropný prùmysl a plynárenství vyžaduje zevrubné znalosti trhu a vizi, která umožní pøedvídat možné zmìny v dodavatelském øetìzci. Svým zákazníkùm poskytujeme pøístup k velmi rozsáhlé databázi znalostí týkajících se výroby, distribuce a prodeje všech komponent a materiálù potøebných pro produkci slitin. Naši zákazníci nejen odebírají slitiny, ale rovnìž získávají zcela nové a aktuální informace z ropného a plynárenského prùmyslu.

Naše slitiny je možné používat v mimoøádnì nároèných provozních prostøedích. Slitiny jsou vyrábìny tak, aby dobøe fungovaly v hlubinných vrtech stejnì jako v povrchových a podmoøských podmínkách. Severní moøe je jedním z nejdrsnìjších, ale souèasnì nejbohatších naleziš na planetì. Není k dispozici mnoho slitin, které by byly schopny odolávat extrémním teplotám a tlakùm, které se vyskytují v tìchto lokalitách. Slitina ZERON® 100 spoleènosti NeoNickel však prokázala optimální funkci i za tìchto velmi drsných podmínek. Tato vysoce efektivní slitina se bìžnì používá v èerpadlech, nástrojích a potrubních systémech, ale její flexibilita a kvalita z ní èiní vhodnou volbu i pro další typy komponent a aplikací. Slitinu ZERON® 100 používají pøední spoleènosti, jako jsou Exxon, Shell Gas a B.P., ve svých potrubních systémech, rourách a plošinách.

Prevence koroze na vrtných plošinách Prevence koroze pomocí korozivzdorných slitin

Vrtné plošiny mohou trpìt strukturálními škodami a dalšími typy narušení celistvosti a kromì toho mohou být náchylné ke škodám zpùsobeným korozí. V takových pøípadech se ke zvýšení bezpeènosti a efektivity používají slitiny. Na rozdíl od komerèních slitin u našich slitin nedochází k praskání a dosahují podstatnì vyšší pevnosti. Naše slitiny se také používají pro povrchové aplikace, jako jsou spalovací komíny, a pro další typy použití, pøi kterých se vyskytují vysoké teploty. Tyto speciální slitiny jsou navrženy tak, aby bezproblémovì fungovaly i pøi teplotách pøekraèujících 1 000 °C.

Speciální slitiny spoleènosti NeoNickel nacházejí uplatnìní rovnìž v podmoøských aplikacích. Tyto slitiny se používají v protipožárních systémech, na plošinách, jako jsou plovoucí vrtné plošiny, a v tlakových zásobnících.

Naše slitiny se rovnìž používají pøi realizaci hlubinných vrtù. Slitina Alloy 718 je obecnì považována za nejlepší volbu pro aplikace vyžadující pevné slitiny odolné vùèi vysokým teplotám.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o našich slitinách pro ropný prùmysl a plynárenství, kontaktujte nás. Naši odborníci vám rádi pomohou.