Slitiny pro letecký a kosmický průmysl

Header

Když je jméno spoleènosti NeoNickel zmínìno pøi diskusích mezi pracovníky v leteckém prùmyslu, není nutné zacházet do pøílišných podrobností ohlednì dobrozdání, slovních doporuèení a podobných zpùsobù uznání – staèí si jednoduše projít seznam spokojených zákazníkù spoleènosti. Boeing, Rolls Royce, Airbus, GE Aviation, Cessna, Pratt & Whitney a Vought jsou významnými hráèi v oboru a všechny tyto spoleènosti v poslední dobì využívají výhod produktù a slitin NeoNickel. Jako firma certifikovaná dle normy ISO 9001:2000/AS9100 rev. C nejen neseme velkou odpovìdnost za dodávky a obchod s øadou kovových materiálù, ale rovnìž uchováváme a dále shromažïujeme kolosální množství technických údajù.

Specialisté na letecký a kosmický prùmysl. Specialisté na letecký a kosmický prùmysl.

Vzhledem k tomu, že se považujeme za specialisty v tomto tržním sektoru, jsou technické údaje ústøedním bodem všech našich èinností. Tyto zásadní informace používáme pøi poskytování odborného poradenství, které našim zákazníkùm umožòuje nakupovat nejužiteènìjší materiály pro jejich specifické potøeby. Když s námi zákazník naváže obchodní spolupráci, získává tím nejen bìžného dodavatele slitin a kovù, ale navíc také jedineèné informace o vìcech „za oponou“, které spoleènost NeoNickel nashromáždila za mnoho let podnikání v tomto oboru. Spoleènosti GE, Nadcap, Rolls-Royce a Pratt & Whitney schválili NeoNickel pro øadu speciálních procesù a tato skuteènost jasnì odráží naši pozici dùvìryhodného a respektovaného dodavatele leteckého a kosmického prùmyslu.

Tým profesionálních prodejcù spoleènosti NeoNickel se mùže trvale spolehnout na odborné znalosti kvalifikovaných technikù a inženýrù. Díky tomu mùže veškerá komunikace se zákazníky probíhat efektivním zpùsobem – všechny služby jsou dùslednì monitorovány, aby byla zajištìna jejich „vhodnost ke konkrétnímu úèelu“. Naši vìrní zákazníci rádi využívají možnosti mluvit s tìmi, kdo stojí v èelní linii našich technických a výrobních procesù. Mezi nì patøí operátoøi strojù pro øezání vodním paprskem, laserem, vysokohustotní plazmou a pilami, kteøí do posledního puntíku plní požadavky každého zákazníka.

Široký sortiment skladem v Evropì Široký sortiment skladem v Evropì

Naše provozy se nacházejí ve Velké Británii, Èeské republice, Francii, Nìmecku a Itálii. Díky tomuto uspoøádání je naše spoleènost schopna poskytovat služby zákazníkùm na celém evropském kontinentu. Široký skladový sortiment v Evropì je vìc, kterou jsme rozvíjeli øadu let. Naši zákazníci každý jednotlivý den tìží z výhod rozsáhlé logistické sítì našich provozù. Komerèní a privátní letecké spoleènosti se na NeoNickel spoléhají jako na dodavatele nejkvalitnìjších slitin a kromì toho požadují širokou paletu zpracovacích a výrobních služeb – proto usilujeme o efektivní provozování øady závodù, které jsou schopny realizovat zakázky na jediném místì. Díky tomuto efektivnímu režimu spoleènost NeoNickel získala povìst dodavatele, který je schopen realizovat zakázku libovolného rozsahu.

Podrobnìjší informace ohlednì úsilí spoleènosti NeoNickel vyrábìt, zpracovávat a dodávat slitiny nejvyšší kvality leteckému prùmyslu je možné získat u každého jednotlivého provozu pomocí kontaktních informací, které najdete na stránce nndev.icanseehosting.co.uk/contact-us/.

Footer